Szymon Wójcik
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule wykorzystano modele wektorowej autoregresji do prognozowania indeksu cen konsumpcyjnych w Polsce. Zmienne makroekonomiczne użyte w niniejszym opracowaniu służą odzwierciedleniu poszczególnych teorii ekonomicznych, opisujących przyczyny inflacji. W prognozowaniu wykorzystano koncepcję prognozowania poza próbę (out-of-sample). Jakość wyników zbadano za pomocą błędów prognoz ex post.

SŁOWA KLUCZOWE

model wektorowej autoregresji, prognozowanie, inflacja, zmienność poziomu cen

BIBLIOGRAFIA

Baranowski P., Leszczyńska A. (2011), Prognozowanie inflacji w oparciu o hybrydową krzywą Phillipsa dla gospodarki zamkniętej i małej gospodarki otwartej, „Materiały i Studia”, wyd. NBP, Warszawa

Baranowski P., Mazurek M., Nowakowski M., Raczko M. (2010), Czy dezagregacja indeksu cen poprawia prognozy polskiej inflacji?, „Przegląd Statystyczny”, Zeszyt 1/2010, t. 57, Toruń

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Charemza W., Deadman D. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa

Friedman M. (1963), Inflation: Causes and Consequences, „Dollars and Deficits”, Prentice-Hall

Jonáš P. (2009), Robust Estimation of the VAR Model, „WDS’09 Proceedings of Contributed Papers”, Part I

Kołodko G. W. (1987), Polska w świecie inflacji, Książka i Wiedza, Warszawa

Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR — metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź

Kwiatkowski E. (2005), Inflacja, [w:] Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa

Pollok A. (2000), Inflacja w teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Przybylska-Mazur A. (2013), Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Szafrański G. (2011), Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające, „Materiały i Studia”, nr 263, Warszawa

Welfe A. (1993), Inflacja i rynek, PWE, Warszawa

Welfe A. (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa

Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, SGGW, Warszawa

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I—III kwartale 2011 r. (2011), GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)