Iwona Bąk , Beata Szczecińska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest statystyczna ocena atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich w 2011 r. Analizę rozpoczęto od charakterystyki ruchu turystycznego, który został zarejestrowany w miejscach zakwaterowań w analizowanych miastach. W tym celu posłużono się wskaźnikami rozwoju tego zjawiska, pozwalającymi na określenie roli badanego tematu w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. Ponadto przeprowadzono badanie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich. Ich liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych obiektów przeprowadzono za pomocą metody opartej na medianowym wektorze Webera. W wyniku analizy wyodrębniono różnice wśród miast wojewódzkich w sferze atrakcyjności turystycznej ze względu na wartości turystyczne i nierówny rozwój czynników sprzyjający turystyce, mających wpływ na rozmieszczenie ruchu turystycznego.

SŁOWA KLUCZOWE

turystyka, atrakcyjność turystyczna, analiza regionalna, medianowy wektor Webera

BIBLIOGRAFIA

Bąk I. (2004), Turystyka międzynarodowa na świecie, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2, GUS

Bąk I. (2007), Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Bąk I., Matlegiewicz M. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku, „Potencjał turystyczny. Zagadnienia Przestrzenne, Uniwersytet Szczeciński”, Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Gaworecki W. W. (2004), Turystyka, PWE, Warszawa

Glińska E. (2010), Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, (red.) Panasiuk A., „Zeszyty Naukowe US”, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Gołembski G. (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U. (1994), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo AE, Wrocław

Kurek W., Mika M. (2008), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka (red.) Kurek W., PWN, Warszawa

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa

Naumowicz K. (1990), Turystyka w strefie nadmorskiej województwa szczecińskiego. Wybrane problemy funkcjonowania rynku, Uniwersytet Szczeciński

Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa

Ostrowski S. (1972), Ruch turystyczny w Polsce, „Sport i Turystyka”, Warszawa

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa

Potocka I. (2009), Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III. Walory turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, (red.) Młynarczyk Z., Zajadacz A., Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rapacz A. (red.) (2004), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Rogalewski O. (1974), Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa

Tomczyk A. (2005), Atrakcyjność turystyczna regionu — aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki 3—4, Warszawa

Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Werner Z. (2010), Podstawowe pojęcia związane z gospodarką przestrzenną w turystyce, [w:] Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, (red.) Wyrzykowski J., Marak J., Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Zaręba D. (2000), Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)