Agnieszka Zgierska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule został omówiony przebieg XIX Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy, która odbyła się w Genewie w 2013 r. Uchwalono na niej rezolucję dotyczącą nowych rozwiązań w badaniach statystyki pracy. Przyjęte ustalenia objęły nie tylko pracę zarobkową, lecz także prowadzoną na potrzeby gospodarstwa domowego oraz wykonywaną na zasadzie wolontariatu. W nowym ujęciu statystycznym określono też niewykorzystane zasoby pracy. Zmiany te będą miały konsekwencje dla prowadzenia spisów powszechnych, badań siły roboczej i ogólnie statystyki społecznej.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka, statystyka pracy, statystyka międzynarodowa

BIBLIOGRAFIA

Materiały robocze z omawianej w sprawozdaniu 19 ICLS dostępne są pod adresem: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/

Report I — General Report — 19th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 2—11 October 2013 — raport ogólny z działań MOP (dotychczasowych i planowanych)

Report II — Statistics of work, employment and labour underutilization — 19th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 2—11 October 2013 — zawierający wstępną wersję rezolucji przedstawioną pod roboczym tytułem Draft Resolution concerning work statistics

Report III — raport z przebiegu obrad wraz z zatwierdzoną przez 19 ICLS, a następnie przez Radę Administracyjną MOP ostateczną wersją Rezolucji, o której mowa powyżej, ale której tytuł brzmi Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization

Wybrane podręczniki/wytyczne MOP dotyczące pomiaru wybranych zjawisk związanych z rynkiem pracy, prezentowane na 19 ICLS:

Decent work indicators manual (2012), ILO, Geneva, May, http://www.ilo.org//integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang-en/index.htm

Manual on sampling elusive populations: Aplications to studies of child labour, Vijay VERMA (2013), ILO, prepublication version, http://www.econ-pol.unisi.it/didattica/smfss/VERMA%20Sampling%20Elusive%20Populations%20Chs%201%20&%204.pdf

Manual on the informal sector and informal employment (2013), ILO, Geneva, October, http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_222979/lang-en/index.htm

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)