Elżbieta Roszko-Wójtowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania wybranych metod analizy skupień – hierarchicznych i niehierarchicznych – do oceny warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w krajach członkowskich UE. Analiza została przeprowadzona przy użyciu danych ankietowych pochodzących z badania European Working Conditions Survey (EWCS). Sześć cech diagnostycznych zostało skonstruowanych na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów, dotyczących zdrowia i dobrobytu. Oceny warunków pracy dokonano poprzez zastosowanie metody Warda i k-średnich. Użycie obydwu metod dało bardzo podobne wyniki. Jedynie w przypadku dwóch z 27 krajów objętych analizą wystąpiły wyraźne różnice w alokacji do odpowiednich grup.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza skupień, warunki pracy, metody statystyczne, metoda Warda, metoda k-średnich

BIBLIOGRAFIA

Bąk A. (1999), Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie finansowej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 811

Borys T. (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny”, nr 2, [w:] Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, http://mikroekonomia.net/system//publication_files/904/original/11.pdf?1315223800

Frątczak E. (red.) (2009), Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria — przykłady zastosowań z systemem SAS, SGH

Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław

Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Harańczyk G. (2005), Analiza skupień na przykładzie segmentacji nowotworów, StatSoft Polska, Kraków, http://www.statsoft.pl/czytelnia.html

Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jóźwiak J., Podgórski J. (1997), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa

Malarska A., Nowak-Sapota W. (1999), Warunki mieszkaniowe ludności miast w Polsce w latach 1978—1995 (empiryczna weryfikacja metody k-średnich), „Wiadomości statystyczne”, Nr 11

Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie

Malina A., Zieliaś A. (1996), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Nowak E., Urbaniak M. (red.), UMCS Lublin, [za:] Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/904/original/11.pdf?1315223800

Marek T. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych, PWN, Warszawa

Migut G. (2009), Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Zastosowanie_technik.pdf

Miligan G. W., Cooper M. C. (1985), An examination of procedures for determining the number of groups in a data set, „Psychometrika”, nr 50

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa

Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa, [za:] Wojnar J., Zastosowanie metod taksonomicznych do klasyfikacji państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, nr 8, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, http://www.sceno.edu.pl/cms_tmp/2438_Jolanta%20Wojnar%20-%20III%20SCENO.pdf

Ostasiewicz W. (red.) (1998), Statystyczne metody analizy danych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH

Pawłowska Z. (2006), Jak oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, „Bezpieczeństwo Pracy — nauka i praktyka”, nr 2, http://www.ciop.pl/18490

Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa

Sneath P. H. A., Sokal R. R. (1973), Numerical Taxonomy, W. H. Freeman and Co., San Francisco

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, „Analizy wielowymiarowe”, t. 3, StatSoft Polska, Kraków

Warunki pracy w 2013 r. (2014), GUS

Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (2014), GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)