Wioletta Wrzaszcz , Józef Stanisław Zegar
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Cechą charakterystyczną gospodarstw ekologicznych jest prowadzenie zrównoważonej działalności rolniczej zgodnej z wymaganiami gleby, roślin oraz zwierząt. Systematyczne zwiększanie potencjału gospodarstw ekologicznych w Polsce należy uznać za pozytywny i pożądany kierunek rozwoju rolnictwa ze względu na liczne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne oraz ich zgodność z przyszłym modelem rolnictwa opartego na zasobach odnawialnych, przyjaznego dla środowiska i zwiększającego społeczny rozwój obszarów wiejskich. Celem artykułu jest przedstawienie społeczno-gospodarczych przemian strukturalnych zachodzących w gospodarstwach ekologicznych w latach 2005–2010 na tle ogółu indywidualnych gospodarstw rolnych.

SŁOWA KLUCZOWE

rolnictwo ekologiczne, gospodarstwo ekologiczne, przekształcenia strukturalne, infrastruktura społeczno-gospodarcza

BIBLIOGRAFIA

Agra Europe (2013), nr 2592; www.agra-net.com

Gemzik-Salwach A. (2007), Istota i metody analizy finansowej, Rzeszów; portal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=7732

Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010 (2012), GUS

Komorowska D. (2008), Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. X, z. 2

Koreleska E. (2008), Sprzedaż bezpośrednia produktów ekologicznych, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. X, z. 4

Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2006), Statystyka — elementy teorii i zadania, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Runowski H. (2012), Rolnictwo ekologiczne w Polsce, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J. St. Zegar, z. 15, IERiGŻ-PIB, Warszawa

Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J. St. (2013), Zrównoważanie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS

Zegar J. St. (2006a), Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10

Zegar J. St. (2006b), Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, z. 2, IERiGŻ-PIB, Warszawa

Zegar J. St. (2008), Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Zegar J. St. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, WN PWN, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)