Jurand Skrzypek , Mariusz Trojak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest porównanie efektywności banków komercyjnych działających w wybranych krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich oraz nadbałtyckich. Dobór grupy reprezentacyjnej został podyktowany chęcią oceny stopnia efektywności banków w tych dwóch grupach krajów, których przemiany demokratyczne i gospodarcze rozpoczęły się niemal jednocześnie, ale które wybrały różne modele rozwoju sektora bankowego. Wydajność banków w latach 2005–2011 była bardzo różna w badanych grupach krajów. W artykule przedstawiono analizę, z wykorzystaniem stochastycznego modelu granicznego kosztów.

SŁOWA KLUCZOWE

efektywność banków, banki komercyjne, modele ekonometryczne, analiza porównawcza, stochastyczny model graniczny kosztów

BIBLIOGRAFIA

Altunbas Y. et. al. (2001), Efficiency in European banking, „European Economic Review”, No. 45

Barburski J. (2010), Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów, http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_02_art.pdf , dostęp: 15.02.2013 r.

Greene W. (2005), Efficiency of public spending in developing countries: a Stochastic Frontier Approach, Stern School of Business, New York University

Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Hollo D., Nagy M. (2006), Bank efficiency in the enlarged European Union, BIS Papers, No. 28

Kattel R., Raudla R. (2012), Austerity that never was? The Baltic states and the crisis, Policy Note, Levy Economics Institute of Bard College

Košak M., Zajc P. (2004), The East-West efficiency Gap in European banking, Madryt: 25th SUERF Colloquium

Lindley J. T., Sealey Jr. C. W. (1997), Inputs, outputs and a theory of production and cost at depository financial institutions, „Journal of Finance”, No. 4

Öberg S. (2009), Sweden and the financial crisis, „Bank of International Settlements Review”, No. 7

Weill L. (2007), Is there a gap in bank efficiency between CEE and Western European Countries?, „Comparative Economic Studies”, No. 47

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)